REGULAMIN

Operatorem w/w Systemu www.blueskyauto.pl jest firma Blue Sky Travel Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 2.

Warunkiem korzystania z systemu dostępnego w internetowym serwisie www.blueskyauto.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a Blue Sky Travel Sp. z o.o.

Jeżeli Państwo nie akceptują w pełni przedstawionych warunków, dalsze korzystanie ze stron Systemu nie jest możliwe.

1. DEFINICJE

System – program umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet wyszukiwanie samochodów (aut) oraz dokonanie wyceny usługi polegającej na: pośrednictwie w zakupie i sprowadzeniu samochodu z zagranicy przez Blue Sky Auto. Po wypełnieniu formularza Pośrednik przedstawia dwie najkorzystniejsze oferty poszukiwanego auta; podaje szczegółowe dane wraz z fotografią; określa cenę auta w walucie obcej i polskich złotych; określa koszty obowiązkowych opłat; związanych z zakupem auta, sprowadzeniem go do miejsca przeznaczenia; ocenia opłacalność importu tego auta.

Operator Systemu – Blue Sky Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 2, zwana też Pośrednikiem.

Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z Systemu Sprzedaży Samochodów; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Kupujący.

Zamówione Auto – auto wybrane i zaakceptowane przez Użytkownika, jako auto będące przedmiotem pośrednictwa w zakupie.

Miejsce przeznaczenia – określone przez Użytkownika miejsce odbioru zamówionego auta.

Kalkulator opłacalności – program umożliwiający ocenę opłacalności importu auta z zagranicy w porównaniu z ofertą krajową.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) System udostępniany jest przez Blue Sky Travel Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 2, wpisaną do Rejestru Przedsiąbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054368 (dalej Blue Sky Travel).

b) Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu.

c) Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania Systemu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UżYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU

a) Użytkownik, korzystając z Systemu, potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu.

b) Użytkownik zapewnia, że będzie korzystać z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o interesujące go auto wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań skierowanych ku dochodzeniu niesłusznych roszczeń.

c) Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) Blue Sky Travel zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

b) Blue Sky Travel jest wyłącznie Pośrednikiem w transakcji dokonywanej między Sprzedawcą, a Użytkownikiem w ramach Systemu i w związku z tym Blue Sky Travel nie ponosi odpowiedzialności za zakres, rodzaj, prawdziwość informacji umieszczanych w Systemie przez Sprzedawcę.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Blue Sky Travel w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach osobom trzecim.

b) W przypadku korzystania z Systemu, oferowanego na stronie www.bluesky.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobistych, niezbędnych do prawidłowego zarejestrowania.

c) Dokonując zapytania o samochód Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone są w bazie danych Blue Sky Travel i służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów.

d) Blue Sky Travel zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.blueskyauto.pl.

e) Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

6. SKŁADANIE ZAPYTANIA, ZAWARCIE UMOWY

A. Zapytanie o samochód

Użytkownik dokonuje zapytania o samochód poprzez wyszukiwarkę w Systemie, wpisując interesujące go dane samochodów oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich innych niezbędnych danych.

B. Przedstawienie ofert

a) Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej ofertę wybranego typu auta, zawierającą:

– informację o wybranym samochodzie, w tym: marka, model, rocznik, wyposażenie
– całkowitą cenę sprzedaży oraz warunki i formy płatności (w tym w jakiej walucie lub według jakiego przelicznika, czy i kiedy oraz w jakiej wysokości potrzebna jest zaliczka)
– cenę przewozu auta do miejsca przeznaczenia
– cenę ubezpieczenia auta podczas transportu
– informację o opłatach dodatkowych
– informację o prowizji Pośrednika
– informację o terminie realizacji transakcji i dostarczenia pojazdu

b) Oferty otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Systemu Wyszukiwania Aut nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i potwierdzenie przez Użytkownika wyboru przedstawionej oferty nie stanowi zawarcia umowy.

B. Zawarcie umowy i przejście własności auta na Użytkownika.

a) Użytkownik może ważnie i skutecznie zawrzeć umowę kupna-sprzedaży samochodu pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu.

b) Po otrzymaniu zapytania Blue Sky Travel może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia wyboru konkretnego auta oraz ustalenia miejsca i terminu zawarcia umowy.

c) Zawarcie umowy może nastąpić w siedzibie Blue Sky Travel pod adresem Poznań (60-829), ul. Roosevelta 2 lub w innym miejscu i terminie wyznaczonym przez Blue Sky Travel, po ich uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. Zawarcie umowy następuje na piśmie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Blue Sky Travel zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Systemu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

b) Blue Sky Travel zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania Użytkownika i do odstąpienia od umowy w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych, lub w przypadku niedostatecznego kontaktu z Użytkownikiem lub braku możliwości wykonania usługi przez Blue Sky Travel.

c) Blue Sky Travel zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zapytania i wyborem oferty i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.